Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym akademiafizjoterapiiortopedycznej.pl

1 [informacje ogólne, słowniczek]

 1. Właścicielem i administratorem strony akademiafizjoterapiiortopedycznej.pl jest: Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej Wioleta Michońska ul. Swojska 13/9 70-781 Szczecin NIP 9552206891 posługująca się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej fizjoterapiaortopedyczna@gmail.com oraz nr tel. 530365758.
 2. Pojęcia używane w niniejszym regulaminie będą rozumiane w następujący sposób: 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, dokonująca zakupu Produktów na stronie www, na własny użytek (nie do dalszej odsprzedaży)

Konsument – Klient będący osobą fizyczną nabywający Produkty od Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej za pośrednictwem strony www, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkty – produkty dostępne w ofercie Akademia Fizjoterapii Ortopedycznejmożliwe do nabycia za pośrednictwem Strony www

Sprzedający – Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej z siedzibą w Szczecinie, zwana też Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej

Strona www – serwis www pod adresem akademiafizjoterapiiortopedycznej.pl za pośrednictwem, którego oferowana jest sprzedaż Produktów.

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2 [warunki i realizacja zamówienia]

 1. Korzystanie ze strony www i realizacja zakupów wymaga od Klienta zalogowania się.
 2. Klient zobowiązany będzie jednak do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sprzedającego przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 4. By złożyć zamówienie należy:

– wybrać Produkt i „kliknąć” w jego ikonkę,

– dodać Produkt do koszyka i wedle wyboru kontynuować zakupy powtarzając czynności lub przejść do kolejnego kroku,

– „kliknąć” ikonę „przejść do kasy”

– podać niezbędne dane osobowe do realizacji zamówienia (dane odbiorcy zamówienia oraz adres e-mail) ewentualne uwagi i komentarze do zamówienia, a także posiadany kod rabatowy.

– wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura,

– wybrać sposób płatności,

– złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i zgodę na jego przestrzeganie oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia, które są niezbędne do przystąpienia do realizacji zamówienia przez Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej,

– potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”

 1. Informacje zawarte na stronie www nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Stanowią one zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego Produktu.
 2. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 3. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3 [ceny]

 1. Ceny Produktów podane na stronie www są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie www w chwili składania zamówienia przez Klienta. Jest ona dodatkowo wskazana w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia..
 3. Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej jest uprawniony do zmiany cen Produktów dostępnych na stronie www. Powyższe nie dotyczy ceny Produktów zamówionych przez Klienta i przekazanych do realizacji zamówienia.

4 [forma płatności]

 1. Zapłaty za usługi płatne określone w Regulaminie, Klient dokonywać może przy wykorzystaniu następujących formy płatności:
 2. Przelew na rachunek bankowy Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej Wioleta Michońska Santander 98 1090 2268 0000 0001 4731 8323
 3. Płatność online, gdzie podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay
 4. Kartą płatniczą: Visa; Visa Electron, MasterCard, Maestro.
 5. W przypadku formy płatności – przelew – aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty za zamówienie.
 7. Klient jest uprawniony do dokonywania zmian w zamówieniu w zakresie zmiany danych do faktury oraz danych do wysyłki. W tym celu niezbędny jest niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym, tak by możliwa było wprowadzenie zgłaszanych zmian.

5 [USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa
  ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
 4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji
  i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
 6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane
  z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może
  z niego korzystać.
 7. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Produktów, znajdujących się na Platformie szkoleniowej i w sklepie.
 8. W przypadku zakupu Produktów, dostęp do Konta Klienta, następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.
 9. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 10. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku
  z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 13. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 14. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 15. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 16. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 17. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
 18. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 19. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 20. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

6 [Czas realizacji zamówień]

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych liczonych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. W zamówieniach złożonych do godz. 15:00 okres realizacji zamówienia (liczony w pełnych dniach roboczych) rozpoczyna się od momentu jego złożenia. W przypadku zamówień, które wpłyną do serwisu po godz. 15:00, okres realizacji zamówienia jest liczony od następnego dnia roboczego.

7 [odstąpienie od umowy]

 1. Klient będący Konsumentem, posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży dokonywanej od Sprzedającego za pośrednictem email-a, bez podania przyczyny do 14 dni roboczych.
 2. By odstąpić od umowy, Klient będący Konsumentem, powinien złożyć Sprzedającemu na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej Wioleta Michońska ul. Swojska 13/9 70-781 Szczecin
 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy (stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu), Sprzedający przesyła Klientowi, każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 5. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Zgodnie z art. 38 pkt 3, 5, 6 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli:
 7. Świadczenie Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej obejmuje zlecenie sprzedaży produktu spersonalizowanego
 8. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 10. W przypadku, kiedy zakupem jest opłata rekrutacyjna, ponieważ stanowi koszt poniesiony przez Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej w celu przygotowania dokumentacji szkoleniowej, wykonywanej niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto Sprzedającego
 11. Klient będący Konsumentem, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 12. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
 13. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klienci nie będący Konsumentami ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
 15. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (szczególnie dotyczy to produktów elektronicznych).
 16. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 17. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient potwierdzi jej otrzymanie.

9 [Zwrot należności Klientom]

 1. Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu takich samych sposobów płatności z których skorzystał Klient przy składaniu zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej z której dokonano płatności za zamówienie.

10 [dane osobowe]

 1. Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej jako administrator danych osobowych Klienta, oświadcza, iż dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji zamówień złożonych przez Klienta.
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.
 4. Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane doraźnie i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów.
 5. Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej przekazuje dane osobowe Klientów dokonujących płatności ePrzelewem lub kartą płatniczą na rzecz Tpay oraz Paypal. Dane osobowe przekazywane są w celu i w zakresie niezbędnych do zrealizowania procesu płatności.
 6. Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej przekazywać będzie dane osobowe Klientów, podmiotom trzecim zaangażowanym w realizację ewentualnie zleconych usług dodatkowych, o ile takie przekazanie danych będzie niezbędne do realizacji zleconej usługi dodatkowej. W takim przypadku dane osobowe będą przekazane tylko i wyłącznie w zakresie i w celu niezbędne do realizacji zleconej usługi dodatkowej.
 7. Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej przekazywać będzie dane osobowe Klientów, podmiotom trzecim z którymi współpracuje : PROSKAN (NIP 886-214-57-69) , Dawid Patrzałek (NIP 6551944875) .

11 [PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych jest: Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej Klinika Zdrowia gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych usług, zakupów produktów, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja umów związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.
 3. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W celu odwołania zgody należy skierować swoją prośbę na adres mailowy: fizjoterapiaortopedyczna@gmail.com W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z usług, zakupu produktów, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług oraz brak możliwości składania Zamówień.

12 [reklamacje]

 1. W sytuacji, gdy sprzedaż produktów za pośrednictwem strony www dokonywana przez Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także ewentualnych indywidualnych ustaleń poczynionych między stronami, Klientowi przysługuje uprawnienie do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacje winny być zgłoszone przez Klienta w jeden z następujących sposobów:
 3. drogą elektroniczną na adres mailowy fizjoterapiaortopedyczna@gmail.com
 4. lub w sposób tradycyjny, wysyłając pisemne zgłoszenie na adres korespondencyjny:

Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej Wioleta Michońska ul. Swojska 13/9 70-781 Szczecin

 • Zgłoszenia reklamacyjne winno zawierać wskazanie nazwy Klienta, jego adres (jeśli nadesłane jest pocztą tradycyjną) oraz przedstawić zwięzły opis reklamacji w tym zarzutów stawianych wobec sprzedaży dokonywanej przez Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta, a w przypadku, gdy reklamacja wpłynęła listownie – na adres Klienta.

13 [postanowienia końcowe]

 1. Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej dokłada wszelkich starań by realizacja sprzedaży Produktów odbywała się na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony www w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy systemu.
 2. Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej informuje, iż w przypadku sporu co do jakości czy sposobu wykonywania sprzedaży, Klient, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może on m.in.:
 3. zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy nim, a Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej;
 4. Zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu z Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej;
 5. uzyskać bezpłatną pomoc, w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej, korzystając np. z pomocy instytucji publicznych, reprezentujących interesy konsumentów, takich jak Powiatowy (Miejski) Rzecznik Praw Konsumentów lub z pomocy organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są np. przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii nr 800-007-707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy dostępne są na stroniewww.federacja-konsumetów.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentów.pl.
 6. zasięgnąć pomocy i uzyskać niezbędne informacje, zwracając się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym także za pośrednictwem strony internetowej https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej oraz Klient, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie lub przepisach prawa, będą się komunikować:
 9. za pośrednictwem adresów e-mail

14. [ Własność intelektualna, prawa autorskie]

 1. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Produktów innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać zgodę Sprzedawcy w formie dokumentowej.
 3. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.
 4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,  
  2. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu,
  3. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera
  się w zapłacie dokonywanej przez Klienta. 
 6. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy: 
  1. udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 
  2. publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 
 7. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkty (materiały edukacyjne dostępne na Platformie szkoleniowej czy w sklepie) nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 
 8. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 9. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów (szkoleń, VOD, materiałów pdf, d, docx., ćwiczeń, lekcji, modułów). 

Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej – adres podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu,

lub za pośrednictwem poczty na adresy korespondencyjne:

Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej – adres podany w § 1 ust. 1 Regulaminu,

 1. Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej może wprowadzić zmiany w Regulaminie, o ile zostaną ogłoszone ze stosowanym wyprzedzeniem, w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu działają jedynie od chwili ich wprowadzenia i nie naruszają jakichkolwiek praw nabytych przez Klienta.
 2. Prezentacja jakichkolwiek usług czy towarów na stronie www, administrowanych przez Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej, nie stanowi wiążącej oferty ich sprzedaży bądź świadczenia, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2020

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i Nazwisko Klienta(-ów):

_____________________________

_____________________________

Adres Klienta(-ów):

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej Wioleta Michońska ul. Swojska 13/9 70-781 Szczecin

Polska

Ja/ My* niżej podpisana/podpisany/podpisani* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o zakup Produktu:

_____________________________________________________________________

Jednocześnie, wyłącznie w celu sprawnej identyfikacji mojej/naszej* umowy:

podaję/podajemy* Numer zamówienia: _______________________ i/lub adres mailowy za pośrednictwem którego loguję się do Serwisu akademiafizjoterapiiortopedycznej.pl

*Wyrażam/Wyrażamy zgodę na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail:________________________________________

*Nie wyrażam/ Nie wyrażamy zgody na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Data zawarcia umowy/odbioru:__________________________

Miejscowość i Data: ___________________________________

Podpis: _____________________________________________

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku dostarczenia treści elektronicznych).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Informację proszę przesłać na następujące dane:

Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej Wioleta Michońska ul. Swojska 13/9 70-781 Szczecin

Polska 

fizjoterapiaortopedyczna@gmail.com

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej akademiafizjoterapiiortopedycznej.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Copyright © 2021 Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej